Диегизис Акрит (Διγεης Ακριτος)

Византийская литература

— народный эпос был записан в XI—XII вв.; греческий оригинал повести не сохранился, известны лишь позднейшие (XII—XIII вв.) стихотворные обработки. Герой, нареченный при рождении Василием, именуется Дигенисом Акрчтом: Дигенис значит «двоеродный», поскольку он сын сирийского эмира Мусура, принявшего ради жены христианство, и дочери каппадокийского стратига Ирины;

Акрит — «охранитель границ». Поэма состоит из восьми книг (песен). Три первые — подробный рассказ о сватовстве эмира и обращении в христианство его самого и всех его родственников. В остальных песнях повествуется о подвигах героя, его женитьбе на похищенной дочери дукского стратига Елене, о сказочных красотах его дворца, его военных победах над врагами Византии, встрече с императором, внезапной смерти в 33 года (возраст Христа) и пышном погребении вместе с женой, которая не смогла пережить его смерти. Дигенис Акрит наделен всеми типовыми достоинствами сказочного героя: прекрасен обликом, строен, обладает непомерной силой, неустрашимостью, мудростью не по годам и высокими моральными качествами. Он опора престола и защитник слабых. В описании его подвигов существенны гиперболизм и фантастический элемент. Так, мальчик растет со сказочной быстротой. Отроком он голыми руками убивает медведицу и медведя, юношей — могучего льва. Он поражает трехглавого дракона, побеждает в единоборстве деву-воительницу Максиме. При общей христианской тенденциозности поэмы библейские элементы прихотливо сочетаются в ней с античными и даже языческими. Например, воплощением мужества выступают в одном ряду Самсон и Ахилл, Давид и Агамемнон, Голиаф и Александр Македонский; мудрости — Моисей и Одиссей. Перевод «Дигениса Акрита» на старославянский язык (XI—XII вв.) под названием <Девгениево деяние» стал памятником старославянской литературы.

Издания текстов

Византийская любовная проза: Аристенет. Любовные письма; Евматий Макремволит. Повесть об Исминии и Исмине / Пер., ст. и примеч. С.В.Поляковой.— М.: Наука, 1965.— 155 с.— (Лит. памятники); Византийские легенды / Изд. подгот. С. В. Полякова. — Л.: Наука, 1972. — 301 с. — (Лит. памятники); Византийский сатирический диалог / Изд. подгот. С. В. Полякова, И. В. Филен-ковская.— Л.: Наука, 1986.— 189 с.— (Лит. памятники); Две византийские хроники Х века:

Псамафийская хроника; Иоанн Камениата. Взятие Фессалоники. — М.: Изд-во восточной лит., 1959.— 261 с.; Дигенис Акрит: Византийская эпическая поэма / Пер., ст. и коммент. А. Я. Сыркина.— М.: Изд-во АН СССР, I960.— 217 с.— (Лит. памятники); Никита Евгениан. Повесть о Дросилле и Харикле / Изд. подгот. Ф.А. Петровский.— М.: Наука, 1969.— 157 с.— (Лит. памятники); Памятники византийской литературы IV—IX веков / Отв. ред. Л. А. Фрейберг.— М.:

Наука, 1968.— 350 с.; Памятники византийской литературы X—XIV веков / Отв. ред. Л.А.Фрей-берг. — М.: Наука, 1969. — 462 с.; Пселл М. Хронография / Пер., ст. и примеч. Я. Н. Любарского. — М.: Наука, 1978.- 319 с.

Литература

Аверинцев С. С. Поэтика ран невизантийской литературы.— М.: Наука, 1977.— 320 с.; Византийская литература: Сб. статей / Отв. ред. С. С. Аверинцев. — М.: Наука, 1974.— 263 с.; История

Византии: В 3 т. / Отв. ред. С. Д. Сказкин. - М.: Наука, 1967; Каждая А.П. Книга и писатель в Византии.- М.: Наука, 1973.- 152 с.; Любарский Я. Н. Михаил Пселл: Личность и творчество. - М.: Наука, 1978.- 281 с.; фрейберг Л. А., Попова Т. В. Византийская литература эпохи расцвета IV-XV вв.- М.: Наука, 1978.- 287 с.

Кочев Н. Античната литературна традиция и византийските автори. — София: Науката и изкуство, 1982.— 271 с.; Beck H.-G. Byzantinisches Erotikon.— Munchen: Bayerische Akad. der Wiss., 1984.— 174 S.; Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner: Bd. 1—2.— Munchen: Beck 1978; Wilson M. G. Scholars of Byzantium.— London: Duckworth, 1983.— VII, 283 p.

Вернуться к оглавлению

© 2000- NIV